deszczkasy/ 14 kwietnia, 2020/ Bank/ 0 comments

Przelewy natychmiastowe to elektroniczne rozwiązanie płatności detalicznych, które jest stale dostępne (24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku). Zalicza wartość każdego przelewu na konto bankowe beneficjenta i wysyła potwierdzenie do inicjatora w ciągu kilku sekund od wysłania zlecenia płatniczego. Natychmiastowy przelew jest dokonywany w imieniu klienta inicjującego, który ma rachunek płatniczy prowadzony przez uczestniczącego dostawcę usług płatniczych (na przykład bank, instytucję płatniczą lub instytucję pieniądza elektronicznego), na rzecz klienta otrzymującego, który również posiada płatność konto tego samego dostawcy usług płatniczych lub innego uczestniczącego dostawcy. Z czasem zasięg usługi zostanie rozszerzony na dowolny z krajów należących do SEPA .

Podstawowe informacje

Operacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym (do 10 sekund po zaakceptowaniu zlecenia płatności przez dostawcę usług płatniczych inicjatora). Limit na transakcję wynosi obecnie 15 000 EUR. Jest to ustandaryzowany limit w całej Europie. Dostawcy usług płatniczych mogą jednak uzgodnić wyższe poziomy dwustronnie.  Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy skontaktować się z dostawcą usług płatniczych i zapytać o ofertę i warunki uczestnictwa. Należy pamiętać, że dostawcy usług płatniczych mogą uczestniczyć w tym rozwiązaniu ale nie muszą.

Jakie kraje obejmuje SEPA?

SEPA obejmuje 28 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania), a także Andora, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Monako, San Marino, Szwajcaria i Watykan. Single Euro Payments Area bo takie jest rozwinięcie tego skrótu to ogólnoeuropejska inicjatywa mająca na celu uproszczenie transferu środków pomiędzy następującymi krajami: Państwa Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Szwajcarii. Odbiorca przelewu otrzymuje całą wysłaną kwotę, jako że w przypadku tych płatności nie występują koszty banków pośredniczących.

Kryteria płatności zaliczanych jako przelew SEPA

Aby płatność mogła zostać zakwalifikowana, jako przelew SEPA muszą zostać spełnione wszystkie następujące kryteria:

  • przelew musi zostać zrealizowany w walucie EURO;
  • kraj odbiorcy przelewu to któryś z krajów UE lub Islandia, Norwegia, Księstwo Liechtenstein, Szwajcaria;
  • podany został prawidłowy numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN;
  • wybrany został zwykły tryb płatności (nie mogą to być płatności specjalne np.: ekspresowe )
  • wybrana musi być opcja kosztów dzielone (SHA).

W przypadku nie spełnienia, chociaż jednego z powyższych warunków, płatność nie zostanie zakwalifikowana, jako przelew SEPA i zostanie potraktowana jak zwykła płatność zagraniczna obarczona odpowiednimi opłatami.

Różnice między przelewem zwykłym a natychmiastowym

Jaka jest różnica między przelewem zwykłym a przelewem natychmiastowym? Główną różnicą jest czas potrzebny na udostępnienie sumy na rachunku bankowym beneficjenta, ponieważ w przypadku przelewów natychmiastowych przekazana kwota będzie dostępna maksymalnie w ciągu 10 sekund, niezależnie od czasu jej zainicjowania. W przypadku poleceń przelewu przekazanie kwoty może nastąpić tego samego dnia, jeżeli rachunki inicjatora i beneficjenta są prowadzone u tego samego dostawcy usług płatniczych, lub do końca dnia roboczego po otrzymaniu polecenia przelewu w przypadku przelewów między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez różnych dostawców usług płatniczych.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>